.st0{fill:#FFFFFF;}

Så lyckas du med kompetensbaserad rekrytering | Mesh Interim 

 september 30, 2023

Mesh Interim, med sitt fulla fokus på interimsledare och tillfälliga lösningar för organisationer, har genom åren skapat en imponerande erfarenhet inom rekrytering. En av nyckelpersonerna bakom detta är Kristian Presits, med över 10 års erfarenhet av chefsrekrytering genom sitt tidigare bolag, CareerBrokers Stholm – en agentbyrå för chefer som sökte nya utmaningar. I denna intervju delar Kristian med sig av sin omfattande kunskap om kompetensbaserad rekrytering. 

Vad är kompetensbaserad rekrytering? 

I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är kompetensbaserad rekrytering av avgörande betydelse för att locka och identifiera de mest kvalificerade individerna. Istället för att enbart förlita sig på traditionella metoder som CV och intervjuer fokuserar denna metod på att bedöma kandidaternas faktiska färdigheter, erfarenheter och prestationer. Arbetsgivare strävar efter att matcha dessa kompetenser med de specifika kraven som en given roll innebär, vilket möjliggör en objektiv och prediktiv bedömning av hur väl en individ kommer att prestera i den aktuella positionen. 

Läs artikeln om begåvningstest: Begåvningstest för karriärmässig framgång

Kompetensbaserad rekrytering mall

En effektiv kompetensbaserad rekrytering börjar med att tydligt definiera de nödvändiga kompetenserna för den aktuella rollen. Skapandet av en mall för att bedöma och utvärdera dessa kompetenser under rekryteringsprocessen ger struktur och objektivitet. Kristian delar några nyckelkomponenter som bör inkluderas i en sådan mall: 

Specifika kompetenser: Identifiera exakt vilka kompetenser och färdigheter som är avgörande för att lyckas i den specifika rollen. 

Bedömningskriterier: Utveckla tydliga kriterier för att bedöma varje kompetens. Detta kan inkludera exempel på prestationer eller beteenden som visar på kompetensen. 

Skala för bedömning: Skapa en klar bedömningsskala, exempelvis från 1 till 5, för att kvantifiera nivån av varje kompetens hos kandidaten. 

Exempelfrågor: Integrera frågor som är designade för att utvärdera varje kompetens. Dessa frågor bör vara öppna och avsedda att ge insikter i kandidatens tidigare prestationer.

Kompetensbaserad rekrytering mall

Genom att använda en sådan mall kan rekryterare och intervjuare systematiskt bedöma och rangordna kandidaternas kompetenser för att fatta välgrundade beslut under rekryteringsprocessen. 


Intervjufrågor vid kompetensbaserad rekrytering

Kristian betonar vikten av att ställa relevanta och öppna intervjufrågor under en kompetensbaserad rekryteringsintervju. Han delar ytterligare exempel på frågor inom olika kompetensområden: 

1. Problemlösning: "Kan du dela med dig av ett specifikt problem du stött på på tidigare arbetsplatser och hur du löste dem?" 

2. Teamarbete: "Berätta om en situation där du framgångsrikt samarbetade med andra för att uppnå ett gemensamt mål." 

3. Kreativitet: "Kan du ge ett exempel på när du implementerade en innovativ lösning för att förbättra arbetsprocesserna?" 

4. Beslutsfattande: "Hur går du tillväga när du står inför en svår beslutssituation på arbetsplatsen?" 

5. Kommunikationsfärdigheter: "Berätta om en tid då du framgångsrikt kommunicerade komplex information till olika intressenter." 

6. Initiativtagande: "Kan du dela en specifik situation där du på egen hand tog initiativ för att lösa ett problem eller förbättra en process inom ditt arbetsområde?" 

7. Anpassningsförmåga: "Hur har du tidigare anpassat dig till förändrade arbetsvillkor eller nya arbetsuppgifter? Kan du ge ett exempel som belyser din flexibilitet?" 

8. Prioriteringsförmåga: "Berätta om en tid då du framgångsrikt hanterade flera projekt samtidigt och uppnådde önskade resultat. Hur organiserade du din tid och prioriterade arbetsuppgifterna?" 

9. Proaktivitet: "Hur har du proaktivt identifierat och adresserat potentiella problem eller utmaningar på din arbetsplats? Kan du ge exempel på de åtgärder du vidtog?" 

10. Lärande och utveckling: "Hur engagerar du dig i din egen professionella utveckling? Kan du ge exempel på hur du har utvecklats och förbättrats i din nuvarande eller tidigare position?" 

Genom att inkludera dessa frågor i intervjun kommer du att kunna bedöma kandidaternas kompetenser på en djupare nivå och få en mer omfattande förståelse för deras förmågor och potential. Att anpassa frågorna efter den specifika rollens krav och arbetsmiljö kan ytterligare öka validiteten och effekten av intervjuresultaten. 

Optimera kompetensbaserad rekrytering

Optimera kompetensbaserad rekrytering

För att verkligen lyckas inom kompetensbaserad rekrytering och skapa en framgångsrik och hållbar rekryteringsprocess är det viktigt att gå bortom de grundläggande stegen. Kristian delar några avancerade strategier att överväga: 

Teknologisk Integration 

Implementera moderna rekryteringsverktyg och teknologier som kan automatisera och effektivisera bedömningsprocessen. Detta kan inkludera användningen av AI-algoritmer för att analysera kandidaters färdigheter och matcha dem med de specifika kraven för varje position. 

Mångfald och inkludering

Fokusera på att skapa en mångfaldsrik arbetskraft genom att aktivt inkludera mångfald och inkluderingsmålen i dina bedömningskriterier. Detta hjälper till att säkerställa en bred representation av talanger och perspektiv. 

Ständig utvärdering och anpassning

Ett framgångsrikt kompetensbaserat rekryteringssystem är dynamiskt och kan anpassa sig till förändringar över tiden. Genom att regelbundet utvärdera och justera rekryteringsprocessen baserat på resultaten och marknadens behov kan organisationen säkerställa att den förblir konkurrenskraftig och agil. 

Kandidatupplevelse

Optimera inte bara rekryteringsprocessen för företaget utan också för kandidaterna. En positiv kandidatupplevelse är inte bara nödvändig för att attrahera talanger utan även för att stärka företagets varumärke. Kommunicera tydligt och snabbt med kandidaterna och se till att hela processen är transparent och respektfull. 

Utbildning och utveckling

Erbjud kontinuerlig utbildning för rekryterare och intervjuare för att hålla dem uppdaterade om de senaste trenderna inom kompetensbaserad rekrytering. Detta kan inkludera workshops, webbinarier och tillgång till resurser som främjar förståelse för nya kompetensmodeller och bedömningsmetoder. 

Genom att implementera dessa avancerade strategier i kompetensbaserad rekrytering kan organisationer skapa en mer sofistikerad och effektiv process. Det handlar inte bara om att hitta kandidater med rätt färdigheter utan också om att bygga en arbetsstyrka som är diversifierad, engagerad och redo att möta framtidens utmaningar. Att investera i en robust kompetensbaserad rekryteringsstrategi är en nyckel till framgång i dagens dynamiska arbetsmiljö. 

Läs artikeln om begåvningstest: Begåvningstest för karriärmässig framgång

Har ni behov av en interimsledare?


Hör av dig till kristian.presits@meshinterim.se eller 072-547 78 49.

Du kan också skicka en förfrågan med länken nedan.


Välkommen till oss.

Välkommen till Mesh Interim.