.st0{fill:#FFFFFF;}

Konsult inte samma rättigheter som anställd 

 oktober 18, 2022

En konsult är ofta egenföretagare och kan ha flera uppdragsgivare. Konsulten är inte anställd hos företaget som är uppdragsgivare och därför finns det stora skillnader både för den som arbetar som konsult och för uppdragsgivaren.

– Utifrån konsultens synvinkel är det viktigt att tänka på att man inte har samma rättigheter som anställda på ett företag. Uppdragsgivaren ska i sin tur tänka på att utan ett avtal som reglerar uppdraget finns alltid en risk att konsulten betraktas som en anställd, förklarar Josefine Ullberg, jurist på Lexly.

Det kan lätt uppstå situationer mellan uppdragsgivaren och konsulten där ni inte är överens. Att skriva ett konsultavtal, även kallat uppdragsavtal, för att undvika problem i framtiden är därför en bra idé.

– Det konsulten ska tänka på innan han eller hon börjar arbeta är bland annat hur stor ersättningen ska vara, hur betalningen ska ske och vem som ska ha rättigheterna till arbetet och att detta bör regleras tydligt i avtalet, berättar Josefine Ullberg.

Rät­tig­he­ter­na till ar­be­tet

Det kan uppstå delade meningar om vem av parterna som ska ha rätt till de så kallade immateriella rättigheterna och ni bör på förhand reglera vem som ska äga rättigheterna till det färdiga arbetet.

– När uppdragsgivaren beställer exempelvis en produkt, logotyp, mönster eller ett program bör rättigheterna till det färdiga arbetet ses över, säger Josefine Ullberg.

Det ligger ofta stora ekonomiska fördelar i att äga rättigheterna och det är därför oerhört viktigt att man redan innan uppdraget utförs bestämmer vem som ska ha rätt till det färdiga arbetet.

Konsulten har inte samma rättigheter som anställda

Hind­ra att fö­re­tags­in­for­ma­tion sprids

I ett konsultavtal kan uppdragsgivaren och konsulten bestämma om uppdraget och den information som utbyts mellan er ska vara sekretessbelagd.

– Vanligtvis är konsultens uppdrag hos uppdragsgivaren tidsbegränsad. När konsulten sedan arbetar med andra liknande företag är det viktigt att inte intern företagsinformation sprids vidare, säger Josefine Ullberg.

En bestämmelse om sekretess innebär att konsulten inte får sprida viss information som denne får tillgång till via sitt uppdrag. En sekretessbestämmelse är ofta kopplad till en vitesklausul. Om konsulten sprider sekretessbelagda uppgifter kan denne bli skyldig ett vite, vilket är ett förutbestämt skadeståndsbelopp.

– För dig som uppdragsgivare kan det även vara viktigt att konsulten endast får arbeta för dig under uppdragstiden och inte samtidigt arbeta med dina konkurrenter, vilket också kan regleras i avtalet, säger Josefine Ullberg.

Sammanfattningsvis kan en rad rättigheter och skyldigheter uppkomma mellan uppdragsgivaren och konsulten och det är därför viktigt att ni genom ett konsult- eller uppdragsavtal på förhand reglerar vad som ska hända om ni inte är överens.

Skriv kor­rek­ta kon­sultav­tal

Hos Mesh samarbetspartner Lexly kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt konsultavtal online eller tillsammans med en jurist via telefon. Läs mer på Lexly.se

Värna om relationer med hjälp av juridik

Juridiska avtal är viktiga för att värna om det som ligger bakom de flesta företags framgång: relationer. Mesh har talat med Linda på Lexly om detta, du kan  läsa  hela artikeln här.