.st0{fill:#FFFFFF;}

Maxa attraktionskraften med employer branding | Mesh Interim 

 oktober 9, 2023

I dagens konkurrensutsatta arbetsmiljö är employer branding avgörande för att locka till sig och behålla talanger. Employer Branding, även känt som arbetsgivarvarumärke, är konsten att medvetet gestalta och kommunicera en företagsimage som attraherar och engagerar högkvalificerade individer. Här utforskar vi konceptet Employer Branding, analyserar strategier för att stärka företagsidentiteten som en attraktiv arbetsgivare och undersöker praktiska exempel och aktiviteter.

Vad är Employer Branding?

Employer branding innebär aktivt arbete med att forma och kommunicera hur ett företag uppfattas som arbetsgivare. Målet är att skapa en positiv och attraktiv bild av företaget för att locka och behålla kompetent personal. Det handlar om att differentiera sig på arbetsmarknaden genom att erbjuda en unik och gynnsam arbetsmiljö.

Här är några nyckelkomponenter av employer branding:

1. Tydlig företagskultur och värderingar

En stark Employer Branding måste bygga på en tydlig kommunikation av företagets kultur. Detta inkluderar gemensamma värderingar, mål och en företagsvision, allt för att attrahera individer som delar dessa värden.

2. Attraktiv arbetsmiljö

Skapa en arbetsmiljö där anställda trivs och kan utvecklas. Förmåner, flexibilitet och möjligheter till professionell tillväxt spelar en avgörande roll.

3. Kommunikation och Transparens

Öppen och transparent kommunikation om företagets värderingar och mål är central. Viktiga verktyg för att nå ut med budskapet är sociala medier och interna kommunikationsplattformar.

4. Anställdas Engagemang

Engagera de nuvarande anställda i processen. Nöjda medarbetare blir ambassadörer och bidrar till att stärka arbetsgivarvarumärket.

5. Rekrytering och Talanghantering

En strategisk rekryteringsprocess bör ingå i employer branding-strategin för att locka och behålla talanger som passar företaget. En noggrann rekryteringsprocess säkerställer matchningen mellan företagets behov och individens kompetens och värderingar.

Employer branding är en integrerad del av modern arbetsstyrkestrategi och spelar en central roll i att attrahera och behålla talanger. Genom att aktivt forma företagets image som arbetsgivare och implementera strategier och aktiviteter för att förstärka arbetsgivarvarumärket kan organisationer säkra en konkurrensfördel på den alltmer konkurrensutsatta arbetsmarknaden.

stina johansson

Head of Interim Consulting på Mesh Interim

Läs artikeln om Onboarding: Checklista för nyanställda

Strategi för Employer Branding

För att bygga och underhålla ett starkt arbetsgivarvarumärke krävs en genomtänkt strategi, strategier som passar företagets specifika behov och kultur. Här är några framgångsrika strategier för employer branding:

1. Analys av nuvarande arbetsgivarvarumärke

Utvärdera det nuvarande arbetsgivarvarumärket för att identifiera styrkor, svagheter och områden som behöver förbättras.

2. Målgruppsidentifiering

Definiera målgruppen för att anpassa strategin efter deras förväntningar och värderingar. Då kan ni optimera företagets karriärsidor och jobbannonser för att tydligt kommunicera företagets kultur och erbjudanden.

3. Tydlig positionering

Skapa en differentierad position för företaget som arbetsgivare. Det kommer tydliggöra vad som gör företaget unikt och attraktivt för potentiella talanger.

4. Kommunikationsplan

Utveckla en detaljerad kommunikationsplan som inkluderar användning av digitala plattformar, sociala medier och evenemang för att kommunicera företagets arbetsgivarvarumärke.

Skapa en transparent kommunikation internt för att engagera och informera befintlig personal om företagets vision och framsteg.

5. Involvera medarbetarna

Engagera nuvarande anställda i processen. Låt anställda dela sina personliga erfarenheter och berättelser om företaget för att skapa en mer mänsklig och autentisk bild, allt för att förstärka arbetsgivarvarumärket.  

6. Konsekvent implementering

Genomför strategin konsekvent över alla kontaktpunkter, inklusive rekrytering, intern kommunikation och extern marknadsföring.

7. Digital närvaro - Sociala Medier

Aktivt delta i digitala kanaler och sociala medier för att dela insikter om arbetslivet, framgångshistorier och företagskulturen.

8. Medarbetaraktiviteter och Evenemang

Arrangera och delta i evenemang som involverar anställda, vilket stärker teamandan och gemenskapen.

9. Utbildningsmöjligheter och förmåner

Erbjuda utbildningsmöjligheter och förmåner som tydligt visar företagets engagemang för de anställdas utveckling och välbefinnande.

10. Mätning och utvärdering

Utvärdera framstegen genom att använda nyckeltal och feedback från anställda och potentiella kandidater.

11. Kontinuerlig förbättring

Employer branding är en dynamisk process. Anpassa och förbättra strategin kontinuerligt baserat på resultaten och förändringar i företagskulturen.Att integrera dessa strategier på ett genomtänkt sätt skapar en stark grund för ett hållbart och framgångsrikt arbetsgivarvarumärke. Och genom att följa strategin kan företaget skapa och upprätthålla en framgångsrik employer branding-process som stärker deras position som en attraktiv arbetsgivare.

Var inte rädd för att investera tid och resurser i att utveckla en strategisk employer branding-strategi, det kan betala sig genom att attrahera och behålla högkvalificerade talanger. Det är inte bara en lyx, utan en nödvändighet i dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad.

Strategi Employer Branding

De viktigaste skälen till att employer branding är så avgörande är bla att:

  • Du kan lockar kvalificerade kandidater och gör det möjligt för företaget att välja bland de bästa på marknaden.
  • Engagerade anställda, som känner stolthet för sitt företag, är mer benägna att stanna kvar och bidra till långsiktig framgång.
  • Ett positivt arbetsgivarvarumärke differentierar företaget på arbetsmarknaden och ger det en konkurrensfördel.
  • Attraktiva arbetsgivare lockar talanger organiskt och underlättar rekryteringsprocessen genom att dra till sig lämpliga kandidater.
  • Ett gott rykte som arbetsgivare stärker även företagets allmänna varumärke och relationer med kunder och partners.

Praktiska exempel på effektiv Employer Branding

För att illustrera employer branding-konceptet och dess framgångar, låt oss titta på några inspirerande exempel. Några företag som arbetar hårt med sin Employer Branding är:

Google

Google är känt för sin innovativa arbetsmiljö och betoning på kreativitet. Företaget kommunicerar detta genom företagsbloggar, bilder från arbetsplatser och anställdas berättelser.

IKEA

IKEA framhäver sina värderingar av gemenskap och arbetsglädje. Genom att visa upp sina anställdas engagemang och mångfald skapar de en attraktiv arbetsmiljö.

Spotify

Spotify betonar företagskulturen genom att skapa en miljö som främjar musik och kreativitet. De involverar sina anställda i evenemang och initiativ som stärker gemenskapen.

H&M

H&M fokuserar på hållbarhet och socialt ansvar. Genom att kommunicera sitt engagemang för dessa värden attraherar de talanger som delar deras vision.

Genom att analysera och dra lärdom av framgångsrika exempel kan andra företag skapa och stärka sina egna arbetsgivarvarumärken.


Avslutande tankar

I dagens konkurrenspräglade värld är employer branding, eller arbetsgivarvarumärke, en central faktor för företags framgång. Employer branding är inte längre en sekundär aspekt av företagsstrategin; det är en investering i framtiden. Att skapa och förstärka företagets image som en attraktiv arbetsgivare ger konkreta fördelar, från att attrahera talanger till att skapa en stark intern kultur och differentiera sig på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Genom att implementera effektiva employer branding-strategier positionerar sig företag som destinationer för topptalanger och banar väg för en hållbar och framgångsrik framtid.